Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Článek 1

Obecná ustanovení

 
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a fyzickými a právnickými osobami jako kupujícími (dále jen "kupující") při nákupu a prodeji zboží nabízeného na internetové stránce "www.bazarsezarukou.cz".

Prodávajícím je Aleš Václavík, se sídlem Bruntál, Mlýnská 315/3, PSČ: 792 01, IČ: 730 37 443, dále v těchto VOP pouze jako "prodávající".

Prodávající prezentuje prodávané POUŽITÉ zboží na internetových stránkách "www.bazarsezarukou.cz". Přesné určení a specifikace zboží je vždy provedena v elektronické zprávě prodávajícího doručené kupujícímu pod názvem "Potvrzení doručení objednávky" podle článku 5 bodu 2 VOP.

Veškeré zboží, které nabízí na webových stránkách je použité zboží, na které je záruka 12 měsíců. 

Prodejní cena zboží je včetně DPH. Doklad je vystaven dle zákona 235/2004 sb. paragraf 90 ve zvlášním režimu.

 

Prodávající zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí kupujícímu na internetové stránce uvedené v bodě 1 tohoto článku a umožňuje kupujícímu zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese (dále jen „e-shop“). Tyto VOP se váží pouze na nákup a prodej zboží prostřednictvím e-shopu. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu kupující vyjadřuje, že si VOP přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


 

 

Článek 2

Dostupnost zboží

 

1. Seznam zboží na internetových stránkách "www.bazarsezarukou.cz", provozované prodávajícím, je katalogem dodávaného zboží, který se aktualizuje s denní periodicitou (dále jen "Katalog") a prodávající nezaručuje dostupnost všech uvedených výrobků v době zadání objednávky v systému e-shopu kupujícím. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena formou oznámení elektronickou poštou, doručenou kupujícímu po realizování objednávky v systému e-shopu prodávajícího v souladu s článkem 5 bod 2 VOP.

 

 
Článek 3

Způsob uzavírání kupní smlouvy, postup při objednávání

 

1. Zboží, které je uvedeno v Katalogu si kupující objednává následujícím postupem. Po vložení do košíku si vybere způsob dopravy. Následně provede přihlášení pomocí e-mailové adresy. Po úspěšném přihlášení potvrdí objednávku.
 
2. V případě, že s ohledem na článek 2 těchto VOP bude zboží, objednané kupujícím dostupné na skladě, bude po zadání objednávky v systému e-shopu kupujícímu zaslán informační email s předmětem "Přijetí objednávky ke zpracování", který potvrdí přijetí objednávky v objednávkovém systému a zařazení objednávky ke zpracování.
 
3. V případě, že s ohledem na článek 2 těchto VOP nebude zboží, objednané kupujícím dostupné u prodávajícího, bude po zadání objednávky v systému e-shopu kupujícímu zaslán informační email s předmětem "Oznámení o nedostupnosti zboží". Doručením tohoto emailu je splněna povinnost prodávajícího podle zák. č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě nevzniká mezi prodávajícím a kupujícím žádný právní vztah.
 
4. V případě, že s ohledem na článek 2 těchto VOP bude zboží objednané kupujícím dostupné u prodávajícího na kupujícím zvolené provozovně prodávajícího k vyzvednutí, bude dále po zadání objednávky v systému e-shopu použit postup podle článku 5 těchto VOP.
 
 

Článek 4

Platební podmínky

 
1. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat ceny nabízeného zboží, zobrazovaného na internetové stránce. Platnost článku 5 bodu 3 tím není dotčena.

2. Při objednávání zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího se úhrada kupní ceny za zakoupené zboží uskutečňuje v hotovosti při osobním odběru na provozovně prodávajícího, na adrese Bazarse zárukou, náměstí Míru 25, Bruntál, 792 01. Nebo je možno zaplatit zboží bankovním převodem na účet 2700368745/2010.

3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

 

 

Článek 5

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 
1. Prodávající dodává objednané zboží prostřednictvím své provozovny a to v Bruntále – náměstí Míru 25, PSČ 792 01. Zboží je možno kupujícímu zaslat kurýrem. Kupující má při zadávání objednávky v systému e-shopu prodávajícího možnost výběru způsobu doručení.

 
2. Za předpokladu splnění podmínky podle článku 3 bod 4 těchto VOP bodu kupujícímu doručena elektronická zpráva "Potvrzení doručení objednávky". V této zprávě bude kupující informován o skutečnosti dostupnosti jeho zboží a o doručení objednaného zboží na jím vybranou provozovnu. V předmětném emailu bude kupující informován také o všech údajích týkajících se prodávajícího v souladu s článkem 1 těchto VOP a o místě uplatnění si svých zákonných práv. Potvrzením doručení zboží na provozovnu prodávajícího zároveň vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, z níž vzniká prodávajícímu povinnost dodat zboží v dohodnuté ceně, v dohodnuté době a způsobem uvedeným v těchto VOP a kupujícímu povinnost objednané zboží převzít v odběrní době a zaplatit kupní cenu.
 
3. Prodávající je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení dostupnosti zboží elektronickou zprávou s předmětem "Potvrzení doručení objednávky" až po uplynutí doby k odběru.
 
4. Kupující si může zboží uložené na jím vybrané provozovně vyzvednout kdykoliv v provozní době dané provozovny v době 7 dnů ode dne doručení emailové zprávy podle bodu 2 tohoto článku (dále jako „odběrní doba“). Marným uplynutím odběrní doby se smlouva uzavřená potvrzením objednávky prodávajícím ruší a prodávající je oprávněn nevyzvednuté zboží stáhnout a nabídnout k opětovnému prodeji.
 
5. Náklady dodání zboží na provozovnu nese prodávající.
 

 

Článek 6

Storno objednávky, změna objednávky

 

1. Kupující je oprávněn stornovat objednávku emailem doručeným prodávajícímu, případně písemně v provozovně, na kterou si přál doručení zboží, a to bez omezení až do okamžiku převzetí objednaného zboží na provozovně nebo do okamžiku uplynutí odběrní doby.


2. Stornováním objednávky se ruší kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a prodávající je oprávněn zboží stáhnout z provozovny a nabídnout k opětovnému prodeji.

 


Článek 7

Odstoupení od kupní smlouvy

 
1. Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplnění a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů a na zboží zakoupené přes eshop je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu.
 
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uvedený níže v odstavci 4, není to však jeho povinností. 

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží. Kupující je povinen při odstoupení od smlouvy předat prodávajícímu zboží spolu s celým jeho příslušenstvím (dokumentace, návod, obal, apod.)

 

4. Pro odstoupení od smlouvy může kupující vyplnit tento formulář a zaslat jej na adresu prodávajícího v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Aleš Václavík, Bazar se zárukou, náměstí Míru 25, Bruntál, PSČ 792 01, IČ: 730 37 443. Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající kupujícímu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel. Pro vrácení plateb použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

7. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese provozovny prodávající, kde zboží převzal. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží kupujícím odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

9. Odstoupením kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

 


Článek 8

Reklamační podmínky

 
1. Reklamační podmínky jsou upraveny v Reklamačním řádu prodávajícího, nacházejícím se stejně na internetové stránce www.bazarsezarukou.cz.

 

 
Článek 9

Zpracování osobních údajů

 

1. Kupující bere na vědomí, že v případě, jestli je e-mailová adresa, pod kterou se zaregistruje a následně přihlašuje do e- shopu prodávajícího na internetové stránce www.bazarsezarukou.cz obsahuje osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracová prodávající jeho osobní údaje v takto poskytnutém rozsahu, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e- shopu prodávajícího. Právním základem na zpracování osobních údajů kupujícího je plnění povinností vyplývajících především ze zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele . Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutelné na plnění kupní smlouvy uzavřené prostředníctvím e- shopu prodávajícího. 

 

 

Článek 10

Závěrečná ustanovení


1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny v těchto VOP je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Pokud mají VOP měnit již práva a povinnosti ze vzniklých právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen kupujícího se změnou VOP seznámit.

 
2. Zboží prodávané na internetové stránce "www.bazarsezarukou.cz" je ve smyslu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění ve smyslu pozdějších předpisů zbožím použitým. I s ohledem na tuto skutečnost se na právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vztahují přiměřeně ustanovení výše jmenovaného občanského zákoníku a nařízení vlády č. 363/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy podle článku 5 VOP. 

 

 

Dodatek č. 1

Seznam puncovních značek

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I.

    Tento reklamační řád se vztahuje na použité zboží.


II.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, která nebyla důvodem snížení ceny, nebo u zakoupeného použitého zboží vada, která nevznikla předcházejícím použitím nebo opotřebováním zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
U použitých věcí zodpovídá prodejce jen za vady, které měla prodávaná věc při převzetí kupujícím.
O uplatnění reklamace sepíše pracovník prodejce reklamační list, ve kterém také uvede způsob vyřízení reklamace.


III.

O reklamaci rozhodne prodejce nejpozději do 30 dnů.
Náklady na posouzení hradí prodejce.


IV.

Reklamaci uplatňuje kupující v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno, popřípadě jej zašle na adresu provozovny Aleš Václavík, náměstí Míru 25, Bruntál, PSČ 792 01. Nákup prokazuje příslušným prodejním dokladem a byl-li na věc vystaven záruční list, záručním listem. Při prodeji zboží se slevou musí být na prodejním dokladu, resp. v záručním listu uvedený důvod slevy, není-li již z povahy prodeje poskytnutá sleva zřejmá.

Je-li v záručním listu uvedený jiný podnikatelský subjekt provádějící opravy, který je v místě prodejce nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto podnikatelského subjektu, určeného k vykonání záruční opravy.

 

V.

Vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
Není-li vada odstranitelná a brání tomu, aby věc mohla být řádně používána jako věc bez vady, má kupující podle své volby právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od smlouvy, tj. vrácení kupní ceny a vydání věci prodejci.
Právo na přiměřenou slevu nebo právo na odstoupení od smlouvy má kupující, jde-li sice o vady odstranitelné, nemůže-li však kupující pro opakovaný výskyt stejné vady, po jejích alespoň dvou předcházejících opravách, nebo kvůli většímu počtu vad (alespoň tři) věc řádně užívat.  
Při určování výšky slevy se přihlíží na rozsah vady.


VI.

Za vadu se nepovažuje změna zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používání nebo neoprávněného zásahu.


VII.

Reklamace musí být uplatněna v záruční době, která je 12 měsíců.
Při předložení zboží na záruční opravu musí být splněné následující podmínky ze strany reklamujícího:
a/ předložit doklad o zaplacení
b/ kompletní příslušenství /pokud bylo součástí prodávaného zboží/
c/ zboží musí splnit všechny ostatní podmínky reklamace /tj. fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelnou událostí, neporušené plomby atd./


VIII.

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem  3.11.2020